Forsikringer

Alle barn under 13 år og trenere, ledere og dommere for disse er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring:

Her er et utdrag fra Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring:

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Forsikring gjelder uten unntak og omfatter:

a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år.

b) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om

de ikke er medlem av norsk folketrygd.

c) Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne,

når de trener, leder eller dømmer kamp/trening.

d) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i

klubbens/lagets regi.

Alle vilkårene og skadeskjema finnes på http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=19888

FIF har i tillegg tegnet følgende delforsikringer i IF:

1. Ansvar

2. Livsvarig medisinsk invaliditet

3. Dødsfall

4. Kriminalitet

5. Klubbhus, bygning

6. Klubbhus, løsøre

Vilkårene for disse forsikringene finner man her:

Ansvar

Livsvarig medisinsk invaliditet

Dødsfall

Kriminalitet

Klubbhus, bygning

Klubbhus,  løsøre

Skademeldingsskjema for alle disse forsikringene finnes her:

Skadeskjema bygning, løsøre, varer

Skadeskjema personskade

Gruppeforsikringer/lisenser    

Gruppene er selv ansvarlig for å tegne forsikringer på sine trenere, spillere, idrettsmateriell og annet utstyr utover ovennevnte forsikringer. Ved eventuelt skadetilfelle på gruppenes eiendeler kontaktes gruppeleder, som foretar rapportering av skaden til forsikringsselskapet. For utøvere over 12 år, dvs fra den dagen de fyller 13 år, må det tegnes egne lisensforsikringer via særforbundene.