Forsikringer

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring.

Forsikringen skal sikre og dekke skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringen gjelder:

 • Medlemmer av lag tilsluttet NIF
 • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
 • Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets
  regi.
 • Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen
 • Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er
  medlem av norsk folketrygd, under forutsetning at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2
 • Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under
  13 år.
 • Forsikringen gjelder i hele verden

Lese mer om vilkårene i forsikringen: Barneidrettsforsikring vilkår og forsikringsbevis/erstatningsskjema (PDF)

Her kan du melde skade

Etter fylte 13 år i alle idrettsgruppene følger forsikringen andre bestemmelser. For mer informasjon kan du se på disse linkene:

Fotball (13 år + også valgfri opsjon for enkeltspillere)

Innebandy (13 år +)

Håndball (13 år+)

Styrkeløft (13 år+)